• 3. setkání: Neboj se!

  Ztišení

  Když vstupuješ do Boží přítomnosti, věz, že Bůh je již tady a čeká na tebe. Uvolni veškeré napětí, které se přenáší do těla. Uvolňuj postupně svaly od hlavy, krku a obličeje, přes celou páteř až k dolní části těla, až k nohám. Oddej se tichu, ať převezme kontrolu. Uvede tě do prostoru, kde se vytvoří místo pro Boha, do snu, kde Bůh bude s tebou.

 • Vyjdeme z úryvku z knihy proroka Joela 2, 21-29

  „Vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“

  Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Neboj se, dobytku na poli, stepní pastviny se zazelenají, strom zase ponese ovoce, fíkovník a réva vydají úrodu. Jásejte, synové Sijónu, radujte se z Hospodina, svého Boha, neboť vám dá učitele spravedlnosti a jako na začátku vám sešle hojnost dešťů podzimních i jarních. Humna budou plná obilí, lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem. Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal. Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi tak podivuhodně jednal. A můj lid nebude navěky zahanben. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben. I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.

 • K zamyšlení

  Neboj se!

  Josef ze Starého zákona s pestře tkanou suknicí byl svými bratry nazýván „snílek“, ale nemysleli to laskavě! Nepotřebovali „snílky“ - potřebovali lidi, kteří by se stavěli realisticky k problémům, kterým je nutno čelit ... Josef, tesař z Nazareta, je také zobrazen jako muž snů, ale jeho sny jsou noční můry. Zdálo se, že Maria, láska jeho života, ho zahanbila a zradila. Jeho sny o lásce, manželství, domově a rodině jsou rozbité. Ale ve snu mu řekl anděl: „Neboj se“. Stejný pozdrav jako pro Marii, stejné pozvání ke krokům víry, naděje a lásky.

  V Joelově proroctví sní staří muži sny a mladí muži vidí vize. Ve skutečnosti přesně nevíme, jak byl Josef starý, ale středověké umění ho často vykresluje jako starého muže plného touhy po romantické lásce. Kdyby to byl mladý muž, měl by naději na plodnost – záchvěv radosti z dětí, které jsou v žalmech přislíbeny jako požehnání. Jenže on se cítí podveden – prázdný a neplodný, bez naděje na budoucnost.

 • Rozmlouvej s Bohem

  • Ať se slova Joelova proroctví vryjí do Tvého srdce a mysli. Možná Tě zvláště zasáhla jedna fráze nebo slovo. Zůstaň u něj a dovol Bohu, aby se dotknul Tvého srdce. Advent je časem k zamyšlení nad slíbenými Božími dary milosti a pravdy. Které milosti si chci vyprosit? Jakou pravdu chci skutečně pochopit a prožít co nejhlouběji?

  • Možná jsem pocítil/a stejné zklamání jako Josef. Pandemie omezila naše možnosti, možná i pozastavila život, poničila sny a naděje. Zklamaní učedníci na cestě do Emauz ztratili naději a Ježíšovi řekli: „Doufali jsme…“ Sdílím své zbořené sny a ztracenou naději s Bohem? A jak to na mě působí?

  • Bůh nás zve, abychom v tomto adventním čase co nejhlouběji vstoupili do jeho snu o celém stvoření. Papež František hovoří o tom, že nás Bůh povolává k tomu, abychom spolu žili jako sestry a bratři, abychom naplňovali zemi a šířili hodnoty dobra, lásky a míru. V prologu Janova evangelia čteme, že celé stvoření se bude těšit z plodů tohoto zaslíbení, že ti, kteří přijmou Ježíše do svých životů, stanou se Božími dětmi. Jak se cítím, když se nechám naplnit nadějí tohoto slibu?

  • Udělej si čas a mluv s Bohem o všech svých zklamáních nebo nadějích, které tě napadají. Vlož všechny své sny o světě do rukou našeho milujícího Stvořitele.

Výchozí stránka