• 4. setkání: „Jinudy odcestovali do své země.“

  Ztišení

  Zkus do této modlitby vstoupit pod vedením svých smyslů. Uvolni se a nech je, ať Tě přivedou do ticha, do klidu. Co vše můžeš slyšet? Slyšíš ve svém okolí, uvnitř i venku, nějaké zvuky? Možná cítíš vůni svíčky, svěžest chladného vzduchu či deště. Rozdíl tepla oproti chladu, který je venku. Nech své smysly, aby Tě vtáhly do přítomného okamžiku do přítomnosti Stvořitele.

 • Budeme číst úryvek z Matoušova evangelia Mt 2, 9-12

  „Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.“

  Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

 • K zamyšlení

  Když se uhodíme do hlavy, tak říkáme že: „nám lítají hvězdičky před očima“. Takové okamžiky nás vyvedou z rovnováhy, jsme chvíli „mimo“. Možná, že se tak cítili i mudrci. Byli zvyklí řídit se tím, co viděli a cítili – hvězdy byly zdrojem moudrosti a řídily se známými pravidly. Vtom se najednou objeví hvězda, která se chová neobvykle, a mudrci zažijí něco, co neočekávali, jsou zmatení.

  V chudobě, daleko od královských paláců a komnat, se narodí tajemný a všemocný Bůh. Oni mu přinášejí poklady, symboly moci, bohatství a postavení, poznání a moudrosti, života a smrti. A pokládají je k nohám novorozeného dítěte, které se narodilo prosté matce a na které pohlížel tesař a několik putujících pastýřů.

  V Betlémě se setkávají s Božím překvapením, s nespoutaným a nepředvídatelným Bohem, kterého nelze zkrotit ani ochočit. To je Bůh, který nás volá, abychom šli domů „jinou cestou“. Možná jsme si již zvykli na svou vyšlapanou cestu. Ne každý má rád překvapení a možná jsme tak zpohodlněli, že se nechceme odpoutat od našich bezpečnostních pásů. A teď přichází Bůh, který nás volá, abychom se odpoutali – vystup ze své komfortní zóny a vydej se po neznámé cestě…

  Jak Ježíš rostl, povolal mnoho lidí, aby se vydali do neznáma. Povolal Samaritány a Židy, kněze i prostitutky, levity a malomocné, aby se sjednotili v lásce, ve vzájemné službě a stali se členy jedné rodiny. To je to, co znamená přijmout ho do našich životů a stát se Božími dětmi. Do Božího domu vstupujeme skrze Boží cestu, nikoliv naši. Cestu vytváříme s otevřenou myslí a srdcem, kroky víry a důvěry.

 • Promluv si s Bohem

  • Jaká hvězda řídí mé kroky, mou životní cestu? Na co nebo na koho se spoléhám a pomáhá mi, abych se cítil/a bezpečně a neohroženě, na svém místě? Možná mě to letos přinutilo držet se ještě pevněji všech jistot – tento rok byl nejistý a okolo nás bylo nebezpečí. Ale možná jsi zaslechl/a další tiché, jemné volání, které Tě zvalo a nabízelo nové možnosti a vztahy. Slyšíš ho i nyní, v tichu?

  • Jaké jsou poklady Tvého života? Ježíš říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Co mi dává pocit síly a důležitosti? Co mi dává pocit křehkosti a zranitelnosti? Najdu si čas a klid, abych se mohl/a s Bohem podělit o své touhy, sny, úzkosti i obavy? Vnímám, že mi právě teď Bůh nabízí své dary?

  • Jsem v tichosti s Ježíšem ležícím v náručí své matky. Co jim chci říct? Možná ho chci chvíli podržet v náručí, zaslíbené dítě, hvězdu, která mě vede. Nebo se necítím hoden/na? Dovolím alespoň Bohu, aby se mě dotkl? Slovu, které se stalo Tělem?

  • Bůh nás zve, abychom v tomto adventním čase co nejhlouběji vstoupili do jeho snu o celém stvoření. Papež František hovoří o tom, že nás Bůh povolává k tomu, abychom spolu žili jako sestry a bratři, abychom naplňovali zemi a šířili hodnoty dobra, lásky a míru. V prologu Janova evangelia čteme, že celé stvoření se bude těšit z plodů tohoto zaslíbení, že ti, kteří přijmou Ježíše do svých životů, stanou se Božími dětmi. Jak se cítím, když se nechám naplnit nadějí tohoto slibu?

  • Udělej si čas a mluv s Bohem o všech svých zklamáních nebo nadějích, které tě napadají. Vlož všechny své sny o světě do rukou našeho milujícího Stvořitele.

Výchozí stránka