User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2019-05-18

Boží přítomnost

Jsi stále se mnou, Pane.
Ve tvém milujícím srdci nalézám bezpečí.
Jsi silou v mé slabosti.
Jsi útěchou v mém smutku.

Vnitřní svoboda

Má svoboda spočívá v Bohu, je jeho darem.
Boží Duch oživuje mé nejvnitřnější touhy
a nenásilně vede mé kroky k tomu, co je dobré.
Pane, ať žiji v atmosféře tvého Ducha.

Vědomí prožitých chvil

Má duše touží po tvé blízkosti, Pane.
Když obrátím svou mysl k tobě,
vždycky najdu pokoj a spočinutí.

Po přečtení

Jan 14,7-14

Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho." Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí." Ježíš mu odpověděl: "Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíšova slova Filipovi jsou udivující. Jsou vrcholem Janova evangelia a snad dokonce celého Nového zákona. „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ Ježíš není jen svatý muž nebo prorok nebo Boží anděl, je obrazem neviditelného Boha, portrét (selfíčko) samotného Boha.
  • Otec je „v“ Ježíšovi, jako je Ježíš „v“ Otci. Je to posilující přítomnost; umožňuje Ježíšovi konat velké činy a nás uschopňuje k ještě větším činům. A přece … když to Ježíš říká, ví, že bude vydán k mučení, výsměchu a popravě. Jeho „síla“ se projevuje v naprosté slabosti a zranitelnosti.
  • I my jsme pozváni k podílu na Božím životě a díle, ke konání toho, co koná Bůh. Ježíšova řeč při poslední večeři v Janově evangeliu je o tom, že můžeme být Božími dětmi, přáteli a spolupracovníky.

Rozmluva s Ježíšem

Pane Ježíši, ty ke mně mluvíš slovy Písma. Ať dnes dokážu odpovědět na tvé volání. Nauč mě vnímat v životě tvou pomocnou ruku.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku