User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2020-03-28

Boží přítomnost

"Buď klidný a věz, že já jsem Bůh."
Tvé slovo, Pane, nás uklidňuje
a tvá přítomnost naplňuje pokojem.

Vnitřní svoboda

Poprosím o Boží pomoc,
abych se uvolnil/a od svých starostí
a v modlitbě se více otevřel/a Bohu,
aby hlubší poznání Boha podnítilo mou lásku a ochotu sloužit.

Vědomí prožitých chvil

Má duše touží po tvé blízkosti, Pane.
Když obrátím svou mysl k tobě,
vždycky najdu pokoj a spočinutí.

Po přečtení

Jan 7,40-52

Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!" Druzí zase: "To je Mesiáš!" Ale jiní namítali: "Copak přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?" Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku. Služebníci (velerady) se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: "Proč jste ho nepřivedli?" Služebníci odpověděli: "Žádný člověk nikdy tak nemluvil." Farizeové jim na to řekli: "I vy jste se nechali svést? Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů? Leda jen tahle luza, která nezná Zákon - kletba na ně!" Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl: "Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?" Odpověděli mu: "Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • „Co si o sobě myslí, že je?“ Jsem si vědom/a svých předsudků (předčasných soudů)? Dokážu se vyslovit pro to a postavit za to, v co věřím, a přijmout všechny důsledky, které ro s sebou nese?
  • Uvědomuji si i důsledky toho, když se nevyslovím? Ježíš říká: „Ať vaše světlo svítí“. Jak to dnes mohu žít?

Rozmluva s Ježíšem

Někdy mě napadá: Co bych ti asi řekl/a, kdybych tě potkal/a, Pane. Myslím, že bych řekl/a: Děkuji ti, Pane za to, že jsi stále se mnou a pro mě. Vím s jistotou, že byly chvíle, kdy jsi mě nesl, Pane. Temná období svého života jsem překonal/a tvou silou a díky tvé pomoci.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku