User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2022-08-08

Boží přítomnost

"Buď klidný a věz, že já jsem Bůh."
Tvé slovo, Pane, nás uklidňuje
a tvá přítomnost naplňuje pokojem.

Vnitřní svoboda

Poprosím o Boží pomoc,
abych se uvolnil/a od svých starostí
a v modlitbě se více otevřel/a Bohu,
aby hlubší poznání Boha podnítilo mou lásku a ochotu sloužit.

Vědomí prožitých chvil

Ve kterých oblastech svého života vnímám naději, povzbuzení a růst? Když se podívám několik měsíců zpět, určitě mě upoutají činnosti nebo situace, které přinesly bohaté plody. Pokud takové najdu, rozhodnu se věnovat jim čas a prostor i v budoucnu.

Po přečtení

Matouš 17,22-27

Když Ježíš (a jeho učedníci) spolu chodili po Galileji, řekl jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen." (Učedníci) se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa, přistoupili výběrčí chrámové daně k Petrovi a zeptali se: "Váš mistr chrámovou daň neplatí?" Odpověděl: "Platí." Jakmile vešel do domu, předešel ho Ježíš otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů, nebo od cizích?" Když odpověděl "od cizích", Ježíš mu řekl: "Synové tedy k tomu vázáni nejsou. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, vhoď udici, a tu rybu, která se první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš stříbrný peníz. Ten vezmi a dej jim za mě i za sebe."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Je zcela přirozené, že pokud jste opustili všechno, abyste následovali inspirativní osobu, a pak se dovídáte, že bude kvůli tomu, co říká a dělá, zabita, budete nanejvýš rozrušeni a možná i rozčarováni. Ježíš nás nenechává na pochybách, že jako jeho následovníci musíme být prozíraví a ne naivní. Žijeme ve společnostech utvářených rozhodnutími a strukturami, které nemusí být nutně inspirované spravedlností a určené k budování Božího království. Právě zde jsme povoláni vydávat svědectví. Musíme zůstat zakotveni v Bohu, v realitě a plnit své povinnosti. Uprostřed všedních životních úkolů však také můžeme vyhlížet Boží zásahy, zázraky.
  • Promluvte si s Pánem o některých věcech, které ve svém každodenním životě vnímáte nebo zažíváte jako nespravedlivé struktury nebo praktiky. Naslouchejte jeho odpovědi.

Rozmluva s Ježíšem

Konverzovat znamená hovořit a naslouchat. Hovořím s Ježíšem, ale měl/a bych se také naučit v tichosti mu naslouchat. Vybavím si něhu v jeho očích a úsměv v jeho očích, když se na mě dívá. Mohu mu zcela upřímně a otveřeně vypovědět své starosti a své snahy. Otevřu mu své srdce a povím mu i o svých obavách a pochybnostech. Požádám ho o pomoc, abych se uměl/a plně odevzdat do jeho péče, protože on ví, co je pro mne dobré.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku