User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2023-05-26

Boží přítomnost

Přicházím k tobě, dobrý Bože,
naplň mé srdce a celou mou bytost
údivem z toho, že jsi a jaký jsi.

Vnitřní svoboda

Jak je snadné upadnout do pasti bohatství.
Pomoz mi, Pane, ať nepodlehnu
ziskuchtivosti a sobectví.
Připomínej mi, že ty nejcennější věci v životě jsou zadarmo:
láska, smích, starostlivost a blízkost druhého.

Vědomí prožitých chvil

Připomenu si, že jsem stále v Boží přítomnosti.
Skryji se v jeho milujícím srdci. On je mou silou ve chvílích slabosti. Utěšuje mě v mém zármutku.

Po přečtení

Jan 21,15-19

Když (se Ježíš ukázal svým učedníkům a) posnídali, zeptal se (Ježíš) Šimona Petra: "Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě miluji." Ježíš mu řekl: "Pas mé beránky." Podruhé se ho zeptal: "Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě miluji." Ježíš mu řekl: "Pas moje ovce." Zeptal se ho potřetí: "Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?" Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: "Miluješ mě?", a odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno - ty víš, že tě miluji!" Ježíš mu řekl: "Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš." To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: "Následuj mě!"

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Celou svou lásku nevyjádřím slovy. Moje víra je někdy klopýtavá a nesrozumitelná. Děkuji Bohu, který se mi věnuje na úrovni, která je hlubší, než má slova, který se dívá i za mé činy, který si váží toho, co je v mém srdci. Modlím se, abych dokázal/a vyjádřit Boží přítomnost ve mně.
  • Pane, chci odpovídat jako Petr: „Ty víš všechno, ty víš, že tě miluji.“ Můj život tomu možná neodpovídá, stejně jako Petrův, když tě zapřel. Ale ty znáš mé srdce a jsi ke mně shovívavý. Kéž rostu ve tvé lásce.

Rozmluva s Ježíšem

Co se ve mě rozehrává, co prožívám, když se modlím a uvažuji o Božím slově? Představím si, že Ježíš stojí nebo sedí vedle mě, a otevřu mu své srdce.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku